Besloten activiteit

De dorpskamer is ook beschikbaar als u een besloten activiteit wilt organiseren.

Om de activiteiten in goede banen te leiden vragen wij u om onderstaand formulier in te vullen. Wij kijken of er op de gewenste datum ruimte is en nemen contact met u op.

Voor besloten activiteiten berekenen wij € 25,- per dagdeel en € 1,- per consumptie. Op dit moment serveren wij alleen koffie en thee. Later zullen wij het assortiment uitbreiden met meerdere alcoholvrije drankjes.

Voor verenigingen of stichtingen met een maatschappelijk belang in Appelscha hanteren wij aangepaste tarieven.

Het is niet mogelijk om uw eigen consumpties mee te nemen.

 

Geschiedenis

De Gemeente organiseerde in 2018 zogenoemde dorpsgesprekken. De hoge opkomst in Appelscha was onverwacht, maar erg bemoedigend. Er werd in groepjes gediscussieerd en er werden ideeën geopperd. Er kwam enthousiasme. Wat uit die gesprekken naar voren kwam, werd door ambtenaren uitgewerkt. Er kwamen vervolggesprekken met mensen die zich hadden opgegeven om de handen uit de mouwen te steken.
En zo werden met hulp van ambtenaren vervolgstappen gezet. Een aantal vormde een kookgroep. Anderen gaven zich op voor het organiseren van een ontmoetingsplek. Maar het belangrijkste was, dat uit die vervolggesprekken bleek dat er opbouwwerkers gewenst waren. Immers niemand had ervaring met het organiseren van de gewenste activiteiten. En ook ontbrak het aan kennis over het bewandelen van de nodige (administratieve) wegen. De Gemeente heeft gehoor gegeven aan deze wens en stelde via Scala twee opbouwwerkers aan. Inmiddels is de inzet van die twee in Ooststellingwerf een groot succes gebleken.

Uiteraard moest worden nagegaan of de wensen uitgevoerd konden worden. Dit onderzoek leidde tot een positief antwoord. En zo konden de mensen die zich hadden opgegeven aan de slag gaan.

Thema’s

Een dorpskamer is succesvol als er voor elk wat wils te beleven valt. Voor individuen en voor groepen. Met als overkoepelend motto: Activiteiten voor elk, open voor iedereen.

Te denken valt aan inloop voor een kopje koffie, thee of frisdrank (geen alcohol). Een koffiemorgen voor mannen, lezingen, een film, een theemiddag voor vrouwen, een klaverjasclub of spelletjesgroepen.

Belangrijke thema’s zijn:

 • Omzien naar elkaar, naar ouderen en eenzamen.
 • Cursussen (de dorpskameracademie)
 • Helpende handen (bijvoorbeeld bij het invullen van belastingformulieren)
 • Lezingen (wat kan de notaris voor u betekenen, wat doet een burgemeester, een bijzonder reisverslag)

Accommodatiegroep

In 2019 begon de kookgroep voor Kerst een diner te organiseren waar voor een gering bedrag mensen konden aanzitten. En zo zaten ongeveer 30 mensen in de toenmalige Appelhof aan de Kerstdis. Sommigen hadden kleinkinderen meegenomen. Helaas gooide corona roet in het eten en kwam er geen vervolg. Maar dit jaar wordt opnieuw begonnen. Dat is zeker.

Maar ook de accommodatiegroep ging aan de slag. Samen met de opbouwwerker en Plaatselijk Belang. Eerst werden vergaderingen belegd, ideeën uitgewisseld, dorpskamers/huizen bezocht, mensen aangezocht, plekken in het dorp gezocht, koffie gedronken en koek gegeten.
En, er werd geld gezocht. Gelukkig had de opbouwwerker veel ervaring met het aanvragen van subsidie. En dat leidde tot voldoende geld om te beginnen met het avontuur om Harambe te doen vergeten.

Intussen bleek dat Zorggroep Liante zich meer wilde verbinden met de bevolking. Dat gold dan ook voor Riemsoord. En dat leidde ertoe dat de Dorpskamer de beschikking kreeg over de Appelhof. Maar daarmee werd tevens een link gelegd met Actium, de eigenaar van het pand. De Appelhof werd ook gebruikt door de huurders van Actium die in de aanleunflats wonen. Daarmee had hij een belang bij het initiatief.
Ook Actium stelde zich er als tweede partij achter en zo werd een samenwerkingsovereenkomst tussen de drie getekend. Met een huurovereenkomst tussen Actium en de Dorpskamer was de overdracht een feit.

De oprichting

In de accommodatiegroepen kwamen mensen en sommigen verdwenen ook weer. Dingen die je graag wilt, gaan vaak langzaam. Uiteindelijk bleven zeven mensen over die bereid waren het bestuur van de beoogde stichting, Dorpskamer Appelscha, te vormen. Leuk was dat de meesten geen of weinig ervaring met besturen hadden. Omdat enthousiasme veel verzoet, was dat helemaal geen bezwaar. En gaandeweg leert men. De eerste officiële daad was het ondertekenen van de oprichtingsacte begin 2021. En zo zag de Dorpskamer het licht. Een paar bestuursleden kwam met het idee om de kamer de naam De Den te geven. En dus niet iets met de obligate appel. De Den verwijst naar de ontelbare dennen in ons dorp en zijn omgeving.

 

Bestuur

Bestuursinformatie

Siepie de Boer (Voorzitter)
Rob Visser (Penningmeester)
Hilma Niebuur (Secretaris)
René de Boer (Bestuurslid)
Irene Visser (Bestuurslid)

Het bestuur van de Dorpskamer is geformeerd uit deels initiatiefnemers van het eerste uur, zij die vanaf het begin betrokken waren bij de dorpsgesprekken in 2018, plus enkele leden die later uit enthousiasme en betrokkenheid zijn ingestapt. Hiermee kreeg het bestuur een veelzijdigheid aan kwaliteit in huis die nodig was om de nieuwe Stichting dorpskamer-Appelscha genaamd ‘de Den’ te realiseren. Dit met veel ondersteuning van de Gemeente Ooststellingwerf en opbouwwerk Scala. En we doen het niet alleen, want we hebben twee samenwerkingspartners waar we erg blij mee zijn t.w. Actium en Liante.

Het bestuur is de komende periode (tussen juli en oktober) druk doende met het vormen van beleid, van het inventariseren van bestaande clubs en hun wensen, van geluiden uit dorpsbewoners die nieuwe activiteiten willen realiseren, maar ook zullen we onze voelhorens uitsteken naar wat er verder aan wensen leeft onder van jong tot oud.
In deze organisatie zal het bestuur ‘het open karakter’, een ieder kan binnen lopen voor een kop koffie en een praatje, prioriteit geven. ‘ Immers we wensten in onze dorpsgesprekken een ontmoetingsplek?’
Daarnaast zullen er komende tijd enkele verbouwingen plaatsvinden, moet er geschilderd worden, meubilair aangeschaft, kortom het moet nog een ruimte worden met een gezellige uitstraling.

We hopen als bestuur dat vele dorpsbewoners in de nabije toekomst de weg zullen vinden naar onze dorpskamer ‘de Den’. Voor ontmoeting!!!

 

Privacy verklaring

Dorpskamer ‘de Den’ is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Dorpskamer ‘de Den’ heeft er voor gekozen om digitaal bereikbaar te zijn.

Contactgegevens

www.dorpskamer-appelscha.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dorpskamer ‘de Den’ verwerkt uw persoonsgegevens die u bij inschrijven voor activiteiten verstrekt
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam.
 • Geslacht.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Dorpskamer ‘de Den’ heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij we toestemming hebben van ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag

Dorpskamer ‘de Den’ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het vastleggen van uw deelname aan activiteiten.
 • Het vastleggen van uw gegevens t.b.v. besloten gebruik van de dorpskamer.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze activiteiten uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over Dorpskamer ‘de Den’ en onze activiteiten.
 • Dorpskamer ‘de Den’ verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze boekhouding.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dorpskamer ‘de Den’ neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn

Dorpskamer ‘de Den’ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de onderstaande bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens: Maximaal 1 jaar.
 • Factuurgegevens: 7 jaar na afsluiten boekjaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dorpskamer ‘de Den’ verstrekt uitsluitend gegevens aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van activiteiten. Denk hierbij aan het sturen van een deelnemerslijst aan de organisator van een activiteit. Daarnaast om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken op onze website

Dorpskamer ‘de Den’ gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien of te verwijderen. U hebt de plicht om aanpassingen (correcties) tijdig door te geven. Daarnaast heb u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dorpskamer ‘de Den’ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek .
Dorpskamer ‘de Den’ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dorpskamer ‘de Den’ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat via 

Dorpskamer 'De Den'

Dorpskamer 'De Den’

In de Den,
daar is men
In den morgen,
in den middag,
en in den avond
is men daar,
in de Den,
met elkaar.

Op 21 mei 2021 is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen Stichting Dorpskamer Appelscha, Woningstichting Actium, en Zorggroep Liante. Hiermee is de nieuwe dorpskamer van ons dorp een feit: Dorpskamer de Den, een plek waar het hele dorp zich thuis mag voelen, een nieuwe plek om elkaar te ontmoeten en samen kan zijn. De samenwerking tussen de drie partijen maakt mogelijk dat verbondenheid tussen de inwoners van Appelscha wordt verstevigd, dat zij op een centrale plek samen kunnen komen, een plek waar iedereen terecht kan!

De locatie van de dorpskamer bevindt zich in het hoofdgebouw van Riemsoord. Verwacht wordt dat in het najaar de deur geopend kan worden om vanaf dan iedereen uit het dorp te verwelkomen.
Het streven is om dagelijks tussen 10.00 uur en 22.00 uur open te zijn en zo goed als altijd een vrije inloop te kunnen garanderen. Naast de vrije inloop wordt het ook mogelijk om, op verzoek, de dorpskamer af te huren voor besloten activiteiten zoals verjaardagen, vieringen, diensten, besprekingen, en andere activiteiten.

De komende maanden wordt er hard gewerkt om een gezellige en voor een ieder toegankelijke ruimte te maken. De voormalig Appelhof zal transformeren tot een waarlijke dorpskamer van Appelscha. Er zal een simpele keuken worden ingebouwd, er komt een stevige stamtafel, en ook is het de bedoeling dat er een eigen entree gerealiseerd wordt die uitnodigt om binnen te stappen.

We staan met zijn allen aan het begin, niets staat nog vast, en dat is juist ook de bedoeling want hiermee scheppen we een vrije ruimte, een speelveld waar naar de toekomst toe vele activiteiten kunnen ontstaan die passend zijn bij de wensen van de inwoners van ons dorp Appelscha. We hopen in de nabije toekomst samen te kunnen werken met vele betrokkenen die onze nieuwe dorpskamer, De Den, een warm hart toedragen.

Kijk voor informatie van tijd tot tijd op de website, die de komende tijd wordt gevuld met updates over de ontwikkeling van de dorpskamer. Ook is er informatie op te vragen via het Contactformulier.

Tot snel, tot ziens, tot dan, in de Den!